2. Regulamin SSR w Krakowie


R E G U L A M I N
SPOΒCZNEJ STRA玆 RYBACKIEJ W KRAKOWIE

Rozdzia I
Postanowienia og鏊ne
1.
1. Zadaniem Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie utworzonej przez Polski Zwi您ek
W璠karski - Zarz康 Okr璕u w Krakowie zwanej dalej „Stra膨”, jest wsp馧dzia豉nie
z Pa雟twow Stra膨 Ryback w zakresie kontroli przestrzegania przepis闚 ustawy
o rybactwie 鈔鏚l康owym oraz przepis闚 wydanych na jej podstawie.
2. Terenem dzia豉nia Stra篡 s powierzchniowe wody 鈔鏚l康owe w granicach terytorialnych
Gminy Miasta Krakowa, b璠帷e w u篡tkowaniu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego -
Zarz康 Okr璕u w Krakowie, zwanego „uprawnionym do rybactwa”.
3. Uprawniony do rybactwa, zapewnia jednostkom organizacyjnym Stra篡 鈔odki
i wyposa瞠nie niezb璠ne do w豉軼iwego ich funkcjonowania.
4. Nadz鏎 specjalistyczny nad Spo貫czn Stra膨 Ryback w Krakowie sprawuje Wojewoda
Ma這polski poprzez Komendanta Wojew鏚zkiego Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej.
5. Uprawniony do rybactwa mo瞠 organizowa Grupy Terenowe Stra篡.
6. Grupy Terenowe Stra篡 mog podejmowa wsp鏊ne dzia豉nia na zasadzie porozumie
mi璠zy powiatami, kt鏎e utworzy造 Stra.
7. Siedzib Stra篡 jest siedziba Polskiego Zwi您ku W璠karskiego - Zarz康u Okr璕u
w Krakowie, os. Szkolne 39.
Rozdzia II
Organizacja Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie
2.
1. Na czele Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie stoi Komendant Miejski, kt鏎y ni
kieruje i koordynuje jej dzia豉lno嗆.
2. Spo貫czn Stra Ryback w Krakowie stanowi:
a/ Komendant Miejski Stra篡 , zwany dalej Komendantem,
b/ Komendant Grupy Terenowej,
c/ Stra積icy.
3. Uprawniony do rybactwa, powo逝je w zale積o軼i od potrzeb odpowiedni ilo嗆 grup
terenowych Stra篡.
4. Stra積icy prowadz dzia豉nia kontrole w sk豉dzie patrolu, lub wsp鏊nie z Pa雟twow
Stra膨 Ryback, Policj albo z innymi instytucjami i organizacjami uprawnionymi do
kontroli przestrzegania przepis闚 ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym i przepis闚 wydanych
na jej podstawie.
5. Patrol Stra篡 sk豉da si z co najmniej dw鏂h stra積ik闚.
6. W szczeg鏊nych przypadkach - gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie pope軟ienia
przest瘼stwa lub wykroczenia - stra積icy mog samodzielnie podejmowa czynno軼i
kontrolne, z zachowaniem w豉snego bezpiecze雟twa.
7. Patrolem kieruje stra積ik wyznaczony przez Komendanta Miejskiego lub Komendanta
Grupy Terenowej.
8. W przypadku udzia逝 w patrolu stra積ika Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej - kieruje on
dzia豉lno軼i kontroln tego patrolu.
9. W trakcie prowadzenia dzia豉 kontrolnych wsp鏊nie z Pa雟twow Stra膨 Ryback,
terenem dzia豉nia mog by obj皻e wszystkie wody w granicach terytorialnych Powiatu
(Miasta Krakowa) .
Rozdzia III
Tryb powo造wania, odwo造wania oraz zakres obowi您k闚 Komendanta
Miejskiego, Komendanta Grupy Terenowej i Stra積ika
3.
1. Komendanta Miejskiego powo逝je i odwo逝je uprawniony do rybactwa, tworz帷y Stra.
2. Komendanta Grupy Terenowej powo逝je i odwo逝je Komendant Miejski.
3. Stra積ika powo逝je i odwo逝je Komendant Miejski na wniosek Komendanta Grupy
Terenowej.
4.
1. Do obowi您k闚 Komendanta Miejskiego nale篡 w szczeg鏊no軼i:
a/ ustalenie plan闚 i harmonogram闚 dzia豉nia Stra篡,
b/ wyznaczanie zada dla Komendant闚 Grup Terenowych oraz nadzorowanie wykonania
tych zada,
c/ informowanie Komendanta Wojew鏚zkiego Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej
o wyst瘼uj帷ych zagro瞠niach oraz o rejonach wymagaj帷ych szczeg鏊nej ochrony,
d/ organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojew鏚zkim Pa雟twowej Stra篡
Rybackiej, szkole dla kandydat闚 na stra積ik闚 oraz szkole doskonal帷ych
stra積ik闚,
e/ podejmowanie wsp鏊nych z Pa雟twow Stra膨 Ryback dzia豉, maj帷ych na celu
zapobieganie wykroczeniom i przest瘼stwom przeciwko przepisom ustawy o rybactwie
鈔鏚l康owym i innym aktom prawnym wydanym na jej podstawie,
f/ organizowanie szkole dla kandydat闚 na stra積ik闚 oraz szkole doskonal帷ych
stra積ik闚,
g/ kierowanie wniosk闚 do Kolegium ds. Wykrocze lub Policji w przypadkach
podejrzenia pope軟ienia wykroczenia lub przest瘼stwa,
h/ przedk豉danie na 膨danie Komendanta Wojew鏚zkiego Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej
informacji o dzia豉lno軼i Stra篡,
i/ prowadzenia obowi您uj帷ej dokumentacji dotycz帷ej funkcjonowania Stra篡.
5.
Do obowi您k闚 Komendanta Grupy Terenowej Stra篡 nale篡:
1/ organizowanie i kierowanie prac stra積ik闚 wchodz帷ych w sk豉d Grupy Terenowej
zgodnie z ustaleniami Komendanta Miejskiego,
2/ kontrolowanie wykonania zleconych stra積ikom zada,
3/ informowanie Komendanta Miejskiego o wyst瘼uj帷ych zagro瞠niach oraz o rejonach
wymagaj帷ych szczeg鏊nej ochrony,
4/ prowadzenie dokumentacji niezb璠nej do funkcjonowania Stra篡, zgodnie z ustaleniami
Komendanta Miejskiego,
5/ sporz康zanie informacji o dzia豉lno軼i Grupy Terenowej.
Rozdzia IV
Kwalifikacje, obowi您ki i uprawnienia stra積ika Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej
6.
1. Stra積ikiem Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej mo瞠 by osoba kt鏎a:
a/ jest obywatelem polskim,
b/ uko鎍zy豉 18 lat i ma pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzysta w pe軟i z
praw publicznych,
c/ posiada stan zdrowia pozwalaj帷y na wykonywanie czynno軼i stra積ika Spo貫cznej
Stra篡 Rybackiej w Krakowie,
d/ jest nieskazitelnego charakteru,
e/ posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡
Rybackiej.
2. W przypadku utraty kwalifikacji o kt鏎ych mowa w ust. 1, stra積ik podlega odwo豉niu.
7.
1. Do podstawowych obowi您k闚 stra積ika Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie nale篡:
a/ 軼is貫 przestrzeganie ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym, oraz przepis闚 wydanych na jej
podstawie,
b/ terminowe i prawid這we wykonywanie na這穎nych na niego zada, wynikaj帷ych z
okre郵onych przepis闚 oraz ustale prze這穎nych,
c/ informowanie Komendanta Miejskiego i uprawnionego do rybactwa, o zagro瞠niach
wyst瘼uj帷ych w terenie w wyniku naruszenia przepis闚 dotycz帷ych prawa wodnego,
ochrony i kszta速owania 鈔odowiska i ochrony przyrody,
d/ przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby
kontrolowanej,
e/ noszenie oznaki Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie przypi皻ej w spos鏏
widoczny do zewn皻rznej, g鏎nej cz窷ci ubioru oraz posiadanie i okazywanie w czasie
wykonywania czynno軼i kontrolnych, wa積ej legitymacji stra積ika wystawionej przez
Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Stra積ik jest odpowiedzialny za przydzielony mu sprz皻 i wyposa瞠nie, kt鏎e otrzyma do
prowadzenia dzia豉 kontrolnych i zabezpieczaj帷ych i odpowiada za niego materialnie.
3. Stra積ik Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej uprawniony jest do:
a/ kontroli dokument闚 uprawniaj帷ych do po這wu ryb u os鏏 dokonuj帷ych po這wu oraz
dokument闚 stwierdzaj帷ych pochodzenie ryb u os鏏 przetwarzaj帷ych lub
wprowadzaj帷ych ryby do obrotu,
b/ kontroli jako軼i, masy i gatunk闚 ryb od這wionych, przetwarzanych lub
wprowadzanych do obrotu oraz przedmiot闚 s逝膨cych do ich po這wu,
c/ zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiot闚 s逝膨cych do ich po這wu, w przypadku
niemo積o軼i ustalenia ich posiadacza,
d/ odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiot闚 s逝膨cych do po這wu i przekazania ich
za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
Rozdzia V
Spos鏏 post瘼owania stra積ika
w trakcie wykonywania czynno軼i kontrolnych i zabezpieczaj帷ych
8.
1. Stra積ik w trakcie i w zwi您ku z wykonywaniem czynno軼i kontrolnych
i zabezpieczaj帷ych, korzysta z ochrony prawnej przys逝guj帷ej funkcjonariuszom
publicznym.
2. Przed przyst徙ieniem do czynno軼i kontrolnych stra積ik jest obowi您any do
przedstawienia si osobie kontrolowanej i okazania legitymacji stra積ika, w spos鏏
umo磧iwiaj帷y osobie kontrolowanej zapoznanie si z tym dokumentem.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przepis闚 ustawy o rybactwie
鈔鏚l康owym lub przepis闚 wydanych na jej podstawie, stra積ik ustala i odnotowuje w
notatniku s逝瘺owym dok豉dne dane:
dat, godzin, miejsce kontroli, nazwisko i imi kontrolowanego, imiona jego rodzic闚,
dat i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazw i numer dokumentu na podstawie
kt鏎ego ustalono dane personalne oraz nazw organu wydaj帷ego ten dokument.
4. Osobie posiadaj帷ej zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski po堯w ryb
i naruszaj帷ej jego warunki, stra積ik mo瞠 wpisa do zezwolenia uwag lub je odebra,
je瞠li tak przewiduj ustalenia uprawnionego do rybactwa, okre郵one w tym zezwoleniu.
5. W przypadku, gdy stra積ik podczas kontroli podj掖 podejrzenie pope軟ienia przez
kontrolowanego wykroczenia lub przest瘼stwa - zatrzymuje sprz皻 s逝膨cy do ich
pope軟ienia oraz z這wione ryby i wystawia pokwitowanie w trzech egzemplarzach -
orygina tego pokwitowania przekazuje osobie kontrolowanej.
6. Pozosta貫 egzemplarze pokwitowania stra積ik za陰cza do notatki s逝瘺owej i przekazuje
swojemu prze這穎nemu w terminie do dw鏂h dni wraz z zatrzymanym sprz皻em i innymi
dokumentami (o ile zosta造 sporz康zone podczas czynno軼i kontrolnych).
Notatka s逝瘺owa powinna zawiera: dat, godzin, miejsce kontroli, nazwiska uczestnik闚 patrolu, ilo嗆
os鏏 skontrolowanych, a w przypadku stwierdzenia wykroczenia, poda w niej dane personalne
kontrolowanych os鏏 oraz nazw, numer i wystawc dokumentu, na podstawie kt鏎ego je ustalono i
nazwiska ewentualnych 鈍iadk闚 zdarzenia. Powy窺za notatka s逝瘺owa stanowi podstaw do skierowania
sprawy do Kolegium ds. Wykrocze lub Policji.
7. W razie udaremnienia stra積ikowi wykonania czynno軼i kontrolnych przez osob
kontrolowan, stra積ik odst瘼uje od tych czynno軼i i zawiadamia o tym Pa雟twow Stra
Ryback lub najbli窺zy Posterunek Policji. O zaistnia造m zdarzeniu informuje pisemnie
Komendanta Grupy Terenowej, podaj帷 dok豉dny opis zdarzenia i ewentualnych
鈍iadk闚 oraz fakty maj帷e zwi您ek z tym zdarzeniem.
8. Wnioski o ukaranie sprawc闚 wykrocze powinny by kierowane do Kolegium
ds. Wykrocze w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty ich pope軟ienia. Termin ten
dotyczy r闚nie skierowania zawiadomienia do Policji o podejrzeniu dokonania
przest瘼stwa wskutek naruszenia przepis闚 ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym.
Rozdzia VI
Post瘼owanie stra積ika z odebranymi lub porzuconymi rybami
i przedmiotami s逝膨cymi do ich po這wu.
9.
1. W wypadku odebrania osobie kontrolowanej ryb lub innych organizm闚 wodnych,
stra積ik w wydanym pokwitowaniu powinien wyszczeg鏊ni mas ryb lub innych
organizm闚 wodnych z podzia貫m na gatunki. Je瞠li nie ma mo磧iwo軼i ich zwa瞠nia,
stra積ik powinien poda ilo嗆 poszczeg鏊nych gatunk闚 w sztukach, a mas okre郵i
orientacyjnie, zaznaczaj帷 jednocze郾ie w pokwitowaniu, 瞠 masa zosta豉 okre郵ona
szacunkowo.
2. Odebrane lub porzucone ryby lub inne organizmy wodne, stra積ik jest obowi您any
przekaza za pokwitowaniem w豉軼iwemu uprawnionemu do rybactwa. W szczeg鏊nie
uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma mo磧iwo軼i szybkiego przekazania ich
uprawnionemu do rybactwa, dla zapobie瞠nia zepsuciu, stra積ik mo瞠 przekaza je za
pokwitowaniem innej jednostce np. ZOO lub Schronisku dla Zwierz徠, w celu ich
zagospodarowania.
3. Je瞠li zwa瞠nie ryb w momencie odebrania by這 niemo磧iwe, stra積ik jest obowi您any
dokona komisyjnego wa瞠nia tych ryb w czasie ich przekazywania.
4. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe, wzgl璠nie obj皻e ochron gatunkow
篡we ryby i inne organizmy wodne stra積ik powinien niezw這cznie wypu軼i do wody z
zachowaniem niezb璠nej staranno軼i. Fakt ich wypuszczenia stra積ik jest obowi您any
odnotowa w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej. Je瞠li wspomniane wy瞠j
ryby lub inne organizmy wodne s 郾i皻e, stra積ik wykonuje czynno軼i, o kt鏎ych mowa w
ust. 1-3.
5. W przypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiot闚 s逝膨cych do po這wu ryb
stra積ik w wydanym pokwitowaniu jest obowi您any okre郵i liczb, rodzaj oraz inne
charakterystyczne cechy tych przedmiot闚.
6. Odebrane lub porzucone przedmioty, s逝膨ce do po這wu ryb stra積ik jest obowi您any
niezw這cznie przekaza za pokwitowaniem Komendantowi Miejskiemu Stra篡.
7. Komendant Miejski po otrzymaniu zatrzymanych przedmiot闚, w terminie do 7 dni
przekazuje je Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej.
Rozdzia VII
Zasady wsp馧pracy Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie
z Pa雟twow Stra膨 Ryback
10.
1. Komendant Miejski Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie:
a/ uzgadnia z Komendantem Wojew鏚zkim Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej zakres
wsp鏊nych dzia豉 dotycz帷ych kontroli przestrzegania przepis闚 ustawy o rybactwie
鈔鏚l康owym oraz przepis闚 wydanych na jej podstawie,
b/ informuje Komendanta Wojew鏚zkiego Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej o rejonach
szczeg鏊nie zagro穎nych oraz o wynikach dzia豉 kontrolnych i zabezpieczaj帷ych
prowadzonych przez Stra,
c/ podporz康kowuje si poleceniom dow鏚cy patrolu Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej
podczas wsp鏊nych dzia豉 kontrolnych,
d/ organizuje wsp鏊nie z Pa雟twow Stra膨 Ryback szkolenia dla kandydat闚 na
stra積ik闚 oraz szkolenia doskonal帷e dla stra積ik闚, niezb璠ne dla w豉軼iwego
funkcjonowania oraz zwi瘯szenia efektywno軼i prowadzonej dzia豉lno軼i.
2. Stra積icy Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie:
a/ udzielaj pomocy stra積ikom Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej oraz sobie wzajemnie w
czasie wykonywania czynno軼i kontrolnych i zabezpieczaj帷ych, a w szczeg鏊no軼i w
przypadku zagro瞠nia, czynnej napa軼i lub bezpo鈔edniego zamachu na 篡cie,
b/ prowadz wsp鏊nie z Pa雟twow Stra膨 Ryback dzia豉nia kontrolne i profilaktyczne,
ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem rejon闚 zagro穎nych.
Rozdzia VIII
Tryb post瘼owania stra積ika Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej w Krakowie
w przypadku stwierdzenia zatrucia lub zanieczyszczenia w鏚
11.
Je瞠li w czasie wykonywania czynno軼i kontrolnych stra積ik stwierdzi objawy
zanieczyszczenia gro膨ce 郾i璚iem ryb lub 郾i璚ie ryb, powinien:
1/ ustali w miar mo磧iwo軼i 廝鏚這 zanieczyszczenia, jego zakres, czas, miejsce i skutki,
2/ ustali w miar mo磧iwo軼i dane personalne 鈍iadk闚 zdarzenia,
3/ w przypadku stwierdzenia 郾i璚ia ryb zabezpieczy minimum ich trzy sztuki,
4/ pobra pr鏏k wody - z zachowaniem obowi您uj帷ych w tym zakresie przepis闚
(pobrana pr鏏ka mo瞠 by podstaw do podj璚ia stosownych dzia豉 przez Pa雟twow
Inspekcj Ochrony 字odowiska),
5/ sporz康zi notatk z dok豉dnym opisem ustalonych fakt闚 i bez zb璠nej zw這ki
zawiadomi o zdarzeniu Policj, Pa雟twow Inspekcj Ochrony 字odowiska oraz
w豉軼iciela - u篡tkownika rybackiego wody.