4. Regulamin Spławikowych Zawodów Koła PZW Krzeszowice


REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM KOŁA PZW KRZESZOWICE obowiązujący od 2011 roku
Zatwierdzono Uchwałą Zarządu Koła w dn. 04.04.2011 roku.

1. TEREN ZAWODÓW.
1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe.
1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z
wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów.
1.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.
2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka.
W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże,
ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie
czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany
uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.)..
2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z
jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.
2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3 metry. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.
2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może
stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.
2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt na stawach w Tenczynku i Miękini do 5 litrów. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie może być ubita w pojemniku.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak
również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione.
2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli
ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty
sygnał) należy rozkruszyć.
- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z
pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie
klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula
może być formowana przy użyciu obu rąk.
Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest
nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki.
2.8. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), juniorów, juniorek i kadetów. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
3.2. Zawody o Mistrzostwo Koła powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozgrywanych zawodów), z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory.
Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie.
Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia.
3.3. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.
3.4. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk..
3.5. Czas trwania jednej tury zawodów o Mistrzostwo Koła wynosi: dla seniorów 4 godziny a dla pozostałych kategorii wiekowych 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1 godzinę.
3.6 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.
1.Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
- żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na
stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania).
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć
się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.
2.Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane;
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego
opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania tury może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych czterech godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Sędziego zawodów).
3.7 Po losowaniu zawodnicy udają się na stanowiska.
Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
- drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
- trzeci sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
- czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby
wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na
całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.
3.8. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli żyłka z rybą zostanie zahaczona przez żyłkę sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody.
3.9. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
Zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- mycia rąk w łowisku przed pierwszym sygnałem,
- wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów
- używania echosond, także podczas treningu,
- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- używania środków łączności podczas trwania zawodów (np. telefonów, radiotelefonów itp.)
3.10. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 4 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego.
Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące.
3.11. Po zakończeniu zawodów (po 4 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb należy z całą ostrożnością wypuścić je do wody.
3.14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawodów:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
- przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt oraz dowilżanie zanęt przed sygnałem „wolno nęcić”,
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu,
nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,
- nęcenie zanętą ciężką po drugim sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty
lekkiej
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,
- używanie echosond,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po turze zawodów,
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.
W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego
czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego),
- za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub
przynęty
- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w dniu rozgrywania zawodów
4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana
podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego,
musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody
4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.
5. PUNKTACJA.
5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się
zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te
odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.
5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.


Na podstawie REGULAMINU ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM obowiązującego od 23 lutego 2011 roku zatwierdzonego Uchwałą Nr 27 Prezydium ZG PZW z dnia 26.11.2010 i Uchwałą 81 ZG PZW z dnia 10 grudnia 2010 roku
opracował : Stanisław Wójcik