STATUT PZWSTATUT POLSKIEGO ZWI╴KU W犵KARSKIEGO
ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OG粌NE

1

Polski Zwi您ek W璠karski, w skr鏂ie PZW, zwany dalej Zwi您kiem, jest dobrowolnym, samorz康nym, z tradycjami, stowarzyszeniem mi這郾ik闚 w璠karstwa.

2

1. Zwi您ek dzia豉 na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo ,,o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z p騧niejszymi zmianami). Zwi您ek jest organizacj uprawnion do realizacji zada polskich zwi您k闚 sportowych. W zakresie kwalifikowanego sportu , Zwi您ek dzia豉 na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz. 1298) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. nr 89 poz. 889 z p騧niejszymi zmianami). 2. Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn. Osobowo嗆 prawn posiadaj tak瞠 okr璕i Zwi您ku.

3

1. Terenem dzia豉lno軼i Zwi您ku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib w豉dz naczelnych m. st. Warszawa.
2. Struktur organizacyjn Zwi您ku tworz ko豉 i okr璕i Zwi您ku, jako jednostki terenowe.
3. Zwi您ek mo瞠 by cz這nkiem mi璠zynarodowych organizacji w璠karskich.

4

1. Zwi您ek u篡wa god豉 i barw, a w豉dze Zwi您ku piecz璚i okre郵aj帷ej ich nazw.
2. Wz鏎 god豉, barw i piecz璚i ustala Zarz康 G堯wny Zwi您ku.
3. God這 Zwi您ku podlega ochronie prawnej.

5

Zwi您ek opiera dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej cz這nk闚, a do prowadzenia spraw mo瞠 zatrudnia pracownik闚, tworzy biura Zarz康闚 oraz samodzielnie bilansuj帷e jednostki gospodarcze. Do dokonywania za Zwi您ek czynno軼i z zakresu prawa pracy upowa積ieni s odpowiednio: dyrektor biura Zarz康u G堯wnego i dyrektorzy biur zarz康闚 okr璕闚.

ROZDZIA II
CELE I 吐ODKI DZIAxNIA ZWI╴KU

6

Celem Zwi您ku jest organizowanie w璠karstwa, rekreacji, sportu w璠karskiego, u篡tkowanie w鏚, dzia豉nie na rzecz ochrony przyrody i kszta速owanie etyki w璠karskiej.

7

Zwi您ek realizuje swoje cele poprzez :
1) reprezentowanie interes闚 Zwi您ku w kraju i za granic,
2) wsp馧dzia豉nie z podmiotami powo豉nymi do ochrony przyrody, ekosystem闚 wodnych, zwalczania k逝sownictwa i innych szk鏚 w 鈔odowisku wodnym,
3) nabywanie, ochron i u篡tkowanie w鏚,
4) prowadzenie o鈔odk闚 zarybieniowych, schronisk i przystani oraz innych obiekt闚 s逝膨cych cz這nkom Zwi您ku,
5) racjonalne zarybianie w鏚 b璠帷ych w u篡tkowaniu Zwi您ku i ich ochron,
6) popularyzowanie i upowszechnianie w璠karstwa oraz wiedzy ekologicznej w鈔鏚 m這dzie篡,
7) organizowanie rekreacyjnych imprez sportowych,
7a) organizowanie wsp馧zawodnictwa sportowego opartego o zasady obowi您uj帷e w polskich zwi您kach sportowych,
7b) wy豉nianie kadry narodowej i reprezentacji narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu w璠karskiego,
8) wsp馧dzia豉nie z o鈔odkami naukowo-badawczymi,
9) prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej,
10) prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej z przeznaczeniem dochod闚 na dzia豉lno嗆 statutow,
11) podejmowanie innych przedsi瞝zi耩 s逝膨cych realizacji cel闚 Zwi您ku.

ROZDZIA II a
ORGANIZACJA KWALIFIKOWANEGO SPORTU W犵KARSKIEGO

7a

Do zada Polskiego Zwi您ku W璠karskiego jako polskiego zwi您ku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym nale篡:
1. organizowanie kwalifikowanego wsp馧zawodnictwa sportowego w dyscyplinach w璠karskich;
2. okre郵anie regu technicznych i dyscyplinarnych wsp馧zawodnictwa w poszczeg鏊nych dyscyplinach w璠karskich;
3. przygotowanie kadr narodowych i reprezentant闚 Polski do uczestnictwa w mi璠zynarodowym wsp馧zawodnictwie sportowym;
4. prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;
5. reprezentowanie polskiego w璠karstwa sportowego w mi璠zynarodowych organizacjach sportu w璠karskiego;
6. okre郵enie statusu oraz praw i obowi您k闚 zawodnik闚;
7. okre郵anie warunk闚 i trybu zmiany przynale積o軼i zawodnika do w璠karskiego klubu sportowego;
8. przedstawienie propozycji sk豉du kadry narodowej ministrowi w豉軼iwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;
9. szkolenie i doskonalenie zawodowe trener闚 oraz s璠zi闚 sportowych;
10. powadzenie spraw zwi您anych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i s璠ziom sportowym;
11. okre郵enie trybu i zasad rozstrzygania spor闚 powsta造ch w zwi您ku z naruszeniem ustalonych regu wsp馧zawodnictwa sportowego i powo造wanie organ闚 orzekaj帷ych.

7b

1. Podstawow jednostk organizacyjn realizuj帷 zadania w zakresie kwalifikowanego sportu w璠karskiego jest W璠karski Klub Sportowy zwany dalej klubem.
2. Klub zrzesza w璠karzy, pragn帷ych dobrowolnie uprawia sport w璠karski.
3. Klub powstaje na podstawie 36 ust. 5a oraz 45 p.9 Statutu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego. Regulamin W璠karskiego Klubu Sportowego okre郵a Zarz康 G堯wny PZW.
4. Warunkiem dopuszczenie klubu do wsp馧zawodnictwa sportowego jest uzyskanie stosownej licencji i rejestracja w GKS. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest G堯wny Kapitanat Sportowy PZW, kt鏎y prowadzi Rejestr udzielonych klubom licencji.

7c

Wsp馧zawodnictwo sportowe ma na celu wy這nienie, z cyklu zawod闚 eliminacyjnych, mistrz闚 okr璕闚, mistrz闚 Polski w poszczeg鏊nych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalanie w oparciu o klasyfikacj og鏊n, sk豉d闚 reprezentacji narodowych na mistrzostwa 鈍iata i Europy.

7d

Kwalifikowany sport w璠karski w Polsce, z upowa積ienia Zarz康u G堯wnego PZW organizuje G堯wny Kapitanat Sportowy. Regulamin G堯wnego Kapitanatu Sportowego okre郵a uchwa豉 Zarz康u G堯wnego PZW.

7e

Sport kwalifikowany na szczeblu okr璕u organizuje Zarz康 okr璕u przy pomocy Okr璕owego Kapitanatu Sportowego. Zarz康y okr璕闚 organizuj i koordynuj dzia豉lno嗆 klub闚 w璠karskich na swoim terenie.

7f

Zasady finansowania zada w zakresie sportu kwalifikowanego ustalaj odr瑿ne przepisy uchwalone przez Zarz康 G堯wny

ROZDZIA III
CZΜNKOWIE ZWI╴KU, ICH PRAWA I OBOWI╴KI

8

Zwi您ek zrzesza cz這nk闚:
1) zwyczajnych,
2) uczestnik闚,
3) honorowych,
4) wspieraj帷ych.

9

1. Cz這nkiem zwyczajnym Zwi您ku mo瞠 by osoba fizyczna, kt鏎a uko鎍zyta16 lat, zna i uznaje Statut Zwi您ku oraz wnios豉 stosowne sk豉dki.
2. Cz這nkiem uczestnikiem Zwi您ku mo瞠 by osoba w wieku poni瞠j 16 lat, za zgod swego przedstawiciela ustawowego.
3. Cz這nkiem honorowym Zwi您ku jest osoba fizyczna, kt鏎ej Krajowy Zjazd Delegat闚, na wniosek Zarz康u G堯wnego, nada cz這nkostwo honorowe za wybitne zas逝gi dla Polskiego Zwi您ku W璠karskiego. Cz這nek honorowy jest zwolniony ze 鈍iadcze cz這nkowskich.
4. Cz這nkiem wspieraj帷ym mo瞠 by osoba fizyczna lub prawna, kt鏎a zadeklaruje poparcie materialne dla Zwi您ku.
5. Cz這nkami Zwi您ku mog by cudzoziemcy.

10

1. O przyj璚iu do Zwi您ku i skre郵eniu z ewidencji cz這nk闚 zwyczajnych i cz這nk闚 uczestnik闚 decyduje zarz康 ko豉.
2. O przyj璚iu do Zwi您ku i skre郵eniu z ewidencji cz這nk闚 wspieraj帷ych decyduje zarz康 jednostki organizacyjnej Zwi您ku, do kt鏎ej wp造n窸a deklaracja cz這nka wspieraj帷ego.

11

1. Przyj璚ia do Zwi您ku mo積a odm闚i osobie, kt鏎a w ci庵u ostatnich 2 lat by豉 karana za naruszanie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub by豉 wydalona ze Zwi您ku orzeczeniem S康u Kole瞠雟kiego Zwi您ku.
2. Od decyzji zarz康u ko豉 odmawiaj帷ej przyj璚ia do Zwi您ku, albo orzekaj帷ej skre郵enie z ewidencji cz這nk闚, przys逝guje prawo odwo豉nia do zarz康u okr璕u, kt鏎ego decyzja jest ostateczna.

12

Cz這nkostwo ustaje w skutek:
1) zgonu,
2) rezygnacji zg這szonej na pi鄉ie zarz康owi macierzystego ko豉,
3) nieop豉cenia sk豉dki rocznej w terminie, chyba, 瞠 zw這k zarz康 ko豉 uzna za usprawiedliwion,
4) wykluczenia na mocy orzeczenia S康u Kole瞠雟kiego.

13

Cz這nek Zwi您ku ma prawo:
1) uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Ko豉,
2) wybiera i by wybieranym do w豉dz i organ闚 Zwi您ku na zasadach okre郵onych w niniejszym Statucie;
3) kierowa postulaty i wnioski do w豉軼iwych w豉dz Zwi您ku, a tak瞠 膨da odpowiedzi;
4) korzysta ze wszystkich urz康ze i rodzaj闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku na zasadach okre郵onych przez w豉dze Zwi您ku;
5) uprawia w璠karstwo w wodach Zwi您ku zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa i obowi您uj帷ym w PZW Regulaminem amatorskiego po這wu ryb,
6) otrzymywa i nosi odznaki Zwi您ku,
7) do zwrotu koszt闚 podr騜y, wyp豉ty diet w zwi您ku z pe軟ion funkcj spo貫czn we w豉dzach i organach statutowych,
8) pe軟i tylko jedn funkcj z wyboru we w豉dzach lub organach Zwi您ku danego szczebla organizacyjnego,
9) nale瞠 tylko do jednego ko豉 PZW,
10) przenie嗆 si do innego ko豉 z zachowaniem nabytych praw cz這nkowskich.

14

Cz這nek Zwi您ku ma obowi您ek :
1) przestrzega postanowie Statutu, uchwa i regulamin闚 w豉dz Zwi您ku, w tym Regulaminu amatorskiego po這wu ryb,
2) kierowa si zasad kole瞠雟twa i wzajemnego poszanowania, strzec jedno軼i i dobrego imienia Zwi您ku,
3) sumiennie wykonywa zadania powierzone przez w豉dze Zwi您ku i wynikaj帷e z pe軟ionych funkcji w Zwi您ku,
4) strzec warto軼i materialnych i praw niematerialnych Zwi您ku, ochrania i pomna瘸 mienie Zwi您ku jako dobro wsp鏊ne jego cz這nk闚,
5) wnosi sk豉dk cz這nkowsk nie p騧niej ni do 30 kwietnia ka盥ego roku.

15

1. Cz這nek Zwi您ku, naruszaj帷y obowi您ki okre郵one w 14, pkt.1 - 4, mo瞠 by ukarany przez S康 Kole瞠雟ki jedn z nast瘼uj帷ych kar:
1) upomnieniem,
2) nagan,
3) cofni璚iem zezwolenia na w璠kowanie w wodach PZW na okres do trzech lat,
4) zawieszeniem w prawach cz這nka na okres od jednego roku do dw鏂h lat,
5) wykluczeniem ze Zwi您ku z r闚noczesnym pozbawieniem odznak Zwi您ku i tytu堯w honorowych.
2. Skre郵enie z ewidencji kar, o kt鏎ych mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2 nast瘼uje po up造wie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o kt鏎ych mowa w pkt. 3 i 4 mo瞠 nast徙i w dwa lata po up造wie kary, orzeczeniem w豉軼iwego S康u Kole瞠雟kiego, wydanym na wniosek zainteresowanego.
3. Ukarany cz這nek Zwi您ku nie mo瞠 pe軟i funkcji we w豉dzach i organach Zwi您ku do czasu zatarcia kary.
4. Zasady stosowania kar oraz procedur s康闚 kole瞠雟kich okre郵a oddzielny regulamin.
5. Cz這nek Zwi您ku uprawiaj帷y kwalifikowany sport w璠karski obowi您any jest przestrzega przepisy dyscyplinarne sportu w璠karskiego, okre郵one odr瑿nymi regulaminami.

16

1. Za zas逝gi w dzia豉lno軼i statutowej, cz這nek Zwi您ku mo瞠 otrzyma: tytu Cz這nka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okoliczno軼iowe i wyr騜nienia:
1) odznakami honorowymi s odznaki PZW: srebrna, z這ta i z這ta z wie鎍ami oraz odznaka Wzorowy W璠karz - Cz這nek Uczestnik,
2) za zas逝gi dla Polskiego Zwi您ku W璠karskiego jest nadawany medal,
3) odznakami okoliczno軼iowymi PZW s odznaki i medale,
4) wyr騜nieniami s: dyplomy uznania, puchary oraz nagrody rzeczowe.
2. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytu逝 Cz這nka Honorowego PZW okre郵aj odr瑿ne regulaminy.
3. Za osi庵ni璚ia sportowe nadawany jest "Medal za wybitne osi庵ni璚ia w sporcie w璠karskim".

ROZDZIA IV
WxDZE I ZASADY ORGANIZACYJNE ZWI╴KU

17

1. Najwy窺z w豉dz Zwi您ku jest Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. W okresie mi璠zy zjazdami, w豉dz Zwi您ku jest Zarz康 G堯wny.
3. Wewn皻rznym organem kontroli Zwi您ku jest G堯wna Komisja Rewizyjna.
4. Organem orzekaj帷ym w sprawach cz這nkowskich jest G堯wny S康 Kole瞠雟ki.

18

1. Wybory do wszystkich w豉dz i organ闚 szczebla naczelnego i okr璕owego odbywaj si w g這sowaniu tajnym. Wybory do w豉dz i organ闚 k馧 odbywaj si w g這sowaniu tajnym, chyba 瞠 wi瘯szo嗆 cz這nk闚 walnego zgromadzenia opowie si za g這sowaniem jawnym.
2. W豉dze i organy Zwi您ku wybierane s spo鈔鏚 delegat闚 na Zjazd, chyba 瞠 co najmniej 2/3 delegat闚 uczestnicz帷ych w Zje寮zie postanowi inaczej.
3. Cz這nkowie ust瘼uj帷ych zarz康闚 Zwi您ku, kt鏎zy nie otrzymali absolutorium nie mog kandydowa do w豉dz Zwi您ku w najbli窺zej kadencji.
4. Cz這nek innej organizacji w璠karskiej nie mo瞠 by cz這nkiem w豉dz i organ闚 PZW.
5. Kadencja w豉dz i organ闚 trwa cztery lata i jest r闚noczesna. Mandaty delegat闚 na Zjazd s wa積e w okresie kadencji.
6. Uchwa造 w豉dz i organ闚 Zwi您ku zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby cz這nk闚, z zastrze瞠niem 52 . ust. 8 i 67.
7. Uchwa造 w豉dz wy窺zego szczebla s obowi您uj帷e dla w豉dz ni窺zych szczebli organizacyjnych.
8. W豉dze wy窺zego szczebla mog zawiesi b康 uchyli ka盥 uchwa喚 w豉dz ni窺zego szczebla, je郵i narusza ona przepisy prawa lub statutu.

19

1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji sk豉du zarz康闚, komisji rewizyjnych, s康闚 kole瞠雟kich, w豉dze te i organy maj prawo uzupe軟ienia swoich sk豉d闚 spo鈔鏚 delegat闚.
2. W przypadku zdekompletowania przekraczaj帷ego 1/2 sk豉du w豉dz i organ闚, w豉軼iwy zarz康, lub pe軟omocnik wyznaczony przez zarz康 szczebla wy窺zego, zwo逝je nadzwyczajny Zjazd delegat闚 (walne zgromadzenie cz這nk闚 ko豉) dla dokonania wybor闚 uzupe軟iaj帷ych, najp騧niej w okresie trzech miesi璚y od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.
3. W豉dze i organy Zwi您ku mog w drodze uchwa造 odwo豉 ze swego sk豉du ka盥ego cz這nka z powodu jego bezczynno軼i lub dzia豉 sprzecznych z prawem lub statutem.
4. Zjazdy delegat闚 s w豉dne do podejmowania uchwa przy obecno軼i powy瞠j 1/2 uprawnionych do g這sowania, z zastrze瞠niem postanowie 67 niniejszego statutu.
5. W nadzwyczajnym zje寮zie uczestnicz delegaci uprawnieni do brania udzia逝 w zje寮zie zwyczajnym.
6. W豉dze i organy nadrz璠ne sprawuj nadz鏎 nad w豉dzami i organami ni窺zych szczebli oraz maj prawo zawieszania w czynno軼iach pe軟ego lub cz窷ciowego sk豉du w豉dz i organ闚 tych szczebli, je郵i zostanie stwierdzona bezczynno嗆 albo dzia豉nie sprzeczne z prawem lub statutem.
7. Na okres zawieszenia w豉dz, kt鏎y nie mo瞠 trwa d逝瞠j ni sze嗆 miesi璚y, powo造wany jest pe軟omocnik przez w豉dze wy窺zego szczebla.

20

1. Do rozpatrywania spraw cz這nk闚 za naruszenie obowi您k闚 okre郵onych w 14 pkt.1-4 w豉軼iwe s S康y Kole瞠雟kie; G堯wny, okr璕owe i k馧.
2. Przed S康ami Kole瞠雟kimi wyst瘼uj w charakterze oskar篡cieli rzecznicy dyscyplinarni, kt鏎ych zakres dzia豉nia okre郵a regulamin uchwalony przez Zarz康 G堯wny.
3. Prawomocne orzeczenie S康u Kole瞠雟kiego mo瞠 by poddane rewizji przez G堯wny S康 Kole瞠雟ki na podstawie umotywowanego wniosku:
1) prezesa Zarz康u G堯wnego,
2) rzecznika dyscyplinarnego Zarz康u G堯wnego,
3) przewodnicz帷ego G堯wnego Sadu Kole瞠雟kiego,
4) ukaranego.
4. Wniosek mo瞠 by z這穎ny jeden raz w ci庵u sze軼iu miesi璚y od uprawomocnienia si orzeczenia.
5. Zasady stosowania kar oraz procedur s康闚 kole瞠雟kich okre郵a Regulamin post瘼owania w sprawach przewinie cz這nk闚 PZW, uchwalony przez Zarz康 G堯wny na wniosek G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego.

21

Krajowe Zjazdy Delegat闚 s:
1) Zwyczajne.
2) Nadzwyczajne.

22

W Krajowym Zje寮zie Delegat闚 uczestnicz:
1) z g這sem decyduj帷ym delegaci wybrani przez okr璕owe zjazdy delegat闚, zgodnie z ordynacj uchwalon przez Zarz康 G堯wny,
2) z g這sem doradczym cz這nkowie w豉dz i organ闚 Zwi您ku, je瞠li nie s delegatami oraz osoby zaproszone.

23

Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegat闚 PZW nale篡:
1) uchwalanie porz康ku i regulaminu obrad;
2) ustalanie og鏊nych kierunk闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku;
3) rozpatrywanie wniosk闚 i odwo豉 zg這szonych Zjazdowi;
4) okre郵anie zasad podzia逝 sk豉dki cz這nkowskiej i przep造wu 鈔odk闚 finansowych w Zwi您ku;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej i G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego;
6) podejmowanie, na wniosek G堯wnej Komisji Rewizyjnej, uchwa w przedmiocie absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u G堯wnego,
7) wyb鏎 Prezesa Zarz康u G堯wnego, cz這nk闚 Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej, G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego;
8) nadawanie i pozbawianie tytu逝 Cz這nka Honorowego na wniosek Zarz康u G堯wnego,
9) podejmowanie uchwa w sprawach dotycz帷ych realizacji cel闚 statutowych Zwi您ku;
10) podejmowanie uchwa w przedmiocie zmiany Statutu, rozwi您ania Zwi您ku i zasad rozporz康zania jego maj徠kiem;
11) okre郵anie zasad ustalania wysoko軼i diet dzia豉czom Zwi您ku na dan kadencje z tytu逝 pe軟ienia funkcji spo貫cznej,
12) ustalanie jednolitego systemu stosowania ulg dla cz這nk闚 odznaczonych honorowymi odznakami PZW.

24

1. Zarz康 G堯wny zwo逝je Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 co 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porz康ku dziennym Krajowego Zjazdu, Zarz康 G堯wny zawiadamia delegat闚 i zarz康y okr璕闚 na pi鄉ie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegat闚, za陰czaj帷 do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z dzia豉lno軼i oraz inne dokumenty i wnioski b璠帷e tematem obrad Krajowego Zjazdu.

25

1. Zarz康 G堯wny zwo逝je Nadzwyczajny Zjazd Delegat闚 w terminie trzech miesi璚y od daty zg這szenia 膨dania lub wniosku:
1) z w豉snej inicjatywy,
2) na 膨danie G堯wnej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 zarz康闚 okr璕闚.
4) na wniosek 1/3 delegat闚.
2. W razie niedotrzymania terminu Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 zwo逝je niezw這cznie G堯wna Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, do rozpatrzenia kt鏎ych zosta zwo豉ny.

26

Zarz康 G堯wny realizuje zadania statutowe Zwi您ku i za sw dzia豉lno嗆 odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegat闚.
27

1. Zarz康 G堯wny sk豉da si z 33 cz這nk闚, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarz康u, kt鏎e powinno si odby najp騧niej w ci庵u 7 dni od dnia wybor闚, wybiera on spo鈔鏚 swych cz這nk闚 Prezydium w sk豉d kt鏎ego wchodz:
- prezes wybrany przez Zjazd oraz;
- dw鏂h wiceprezes闚,
- skarbnik,
- sekretarz,
- do sze軼iu cz這nk闚 Prezydium.

28

Zarz康 G堯wny obraduje w razie potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta

29

Do zakresu dzia豉nia i kompetencji Zarz康u G堯wnego nale篡:
1) kierowanie prac Zwi您ku w okresie pomi璠zy Zjazdami i reprezentowanie go na zewn徠rz,
2) realizacja uchwa Krajowego Zjazdu Delegat闚;
3) zwo造wanie Krajowego Zjazdu Delegat闚 i przedstawianie mu dokument闚, o kt鏎ych mowa w 24 ust.2,
4) uchwalanie ordynacji wyborczej,
5) realizowanie zalece pokontrolnych G堯wnej Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych Zwi您ku;
7) zatwierdzanie rocznych bud瞠t闚 Zwi您ku,
8) ustalanie wysoko軼i wpisowego, sk豉dki cz這nkowskiej oraz innych sk豉dek krajowych,
9) podejmowanie uchwa o tworzeniu i znoszeniu okr璕闚 i jednostek gospodarczych,
10) podejmowanie uchwa oraz wydawanie przepis闚 reguluj帷ych dzia豉lno嗆 Zwi您ku,
11) nadawanie odznak zwi您kowych i wyr騜nie dla cz這nk闚 PZW i innych os鏏 wspomagaj帷ych dzia豉lno嗆 statutow Zwi您ku,
12) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada Zwi您ku,
12a) powo豉nie G堯wnego Kapitanatu Sportowego,
13) podejmowanie uchwal w przedmiocie nabywania oraz zbywania nieruchomo軼i,
14) ustalanie zasad organizacji krajowych i mi璠zynarodowych w璠karskich imprez sportowych,
15) organizowanie pracy z m這dzie膨 w璠karsk i finansowanie tej dzia豉lno軼i
16) kreowanie polityki Zwi您ku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚,
17) kierowanie dzia豉lno軼i gospodarcz oraz wykonywanie praw wsp鏊nika i akcjonariusza w sp馧kach prawa handlowego,
18) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad dzia豉lno軼i jednostek organizacyjnych Zwi您ku,
19) organizowanie dzia豉lno軼i naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Zwi您ku,
20) udzielanie pe軟omocnictw do sk豉dania o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych Zwi您ku oraz do czynno軼i bankowych i procesowych, dla wyznaczonych przez Zarz康 os鏏,
21) powo造wanie i odwo造wanie dyrektora biura, g堯wnego ksi璕owego, redaktor闚 naczelnych, rzecznika prasowego Zwi您ku oraz rzecznika dyscyplinarnego i kierownik闚 samobilansuj帷ych si jednostek gospodarczych.

30

1. Prezydium Zarz康u G堯wnego obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.
2. Prezydium Zarz康u G堯wnego kieruje na bie膨co ca這kszta速em zagadnie i spraw podlegaj帷ych kompetencji Zarz康u G堯wnego z tym, 瞠 uchwa造 podj皻e przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w 29, pkt. 3 do 13 podlegaj zatwierdzeniu na najbli窺zym posiedzeniu Zarz康u G堯wnego.
3. W okresie mi璠zy posiedzeniami Prezydium Zarz康u G堯wnego, Zwi您ek reprezentuje i kieruje jego dzia豉lno軼i prezes lub wyznaczony cz這nek Prezydium.

31

G堯wna Komisja Rewizyjna sk豉da si z 15 cz這nk闚 wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚. Cz這nkowie G堯wnej Komisji Rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie Prezydium w sk豉dzie: przewodnicz帷y, zast瘼ca przewodnicz帷ego, sekretarz i dw鏂h cz這nk闚.

32

1. Do zakresu dzia豉nia G堯wnej Komisji Rewizyjnej nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i Zwi您ku,
2) wyst瘼owanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarz康u G堯wnego,
3)kontrolowanie dzia豉lno軼i Zarz康u G堯wnego w ka盥ym czasie jednak nie rzadziej ni raz w roku,
4) nadzorowanie dzia豉lno軼i okr璕owych komisji rewizyjnych.
5) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na Krajowym Zje寮zie Delegat闚 i wyst瘼owanie z wnioskiem o absolutorium dla poszczeg鏊nych cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u G堯wnego.
2. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach Komisja mo瞠 realizowa swoje zadania przy pomocy etatowych rewident闚 lub zatrudnianych w tym celu bieg造ch rewident闚 i innych ekspert闚.
3. Przedstawiciel G堯wnej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach w豉dz Zwi您ku wszystkich szczebli organizacyjnych.

33

1. G堯wny S康 Kole瞠雟ki sk豉da si z 9 cz這nk闚 wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. Cz這nkowie G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego wybieraj ze swego grona Prezydium w sk豉dzie;
-przewodnicz帷y,
-zast瘼ca przewodnicz帷ego,
-sekretarz,

34

G堯wny S康 Kole瞠雟ki sk豉da sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i na Krajowym Zje寮zie Delegat闚.

35

1. G堯wny S康 Kole瞠雟ki rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko cz這nkom w豉dz i organ闚 naczelnych oraz okr璕owych i jest instancj odwo豉wcz od orzecze okr璕owych s康闚 kole瞠雟kich.
2. G堯wny S康 Kole瞠雟ki orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚 wyznaczonych przez przewodnicz帷ego S康u Kole瞠雟kiego.
3. Przewodnicz帷y G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego mo瞠 delegowa do sk豉du orzekaj帷ego s璠zi闚 okr璕owego s康u kole瞠雟kiego.
4. W trybie rewizji G堯wny S康 Kole瞠雟ki rozpatruje spraw w zespo豉ch pi璚ioosobowych.

ROZDZIA V
OKR癿I ZWI╴KU

36

1. Okr璕i s powo造wane i znoszone na podstawie uchwa造 Zarz康u G堯wnego, jako terenowe jednostki Zwi您ku organizuj帷e prac k馧, gospodaruj帷e na wodach PZW i zapewniaj帷e realizacj cel闚 statutowych PZW.
2. Teren dzia豉nia okr璕u okre郵a Zarz康 G堯wny.
3. Okr璕, jako osoba prawna, realizuje cele Zwi您ku na podstawie Statutu PZW.
4. Warunkiem istnienia okr璕u jest posiadanie pe軟ej zdolno軼i do samodzielnego finansowania cel闚 statutowych.
5. ㄠczenie okr璕闚 nast瘼uje na zgodny wniosek zainteresowanych Zarz康闚 Okr璕闚, w trybie uchwa造 Zarz康u G堯wnego o utworzeniu nowego okr璕u, z oznaczeniem jego terenu dzia豉nia i siedziby.
5a. Okr璕i mog powo造wa W璠karskie Kluby Sportowe. Struktur organizacyjn klub闚 okre郵a uchwa豉 Zarz康u G堯wnego.
6. Okr璕i mog organizowa wsp馧prac k馧 w ustalonych przez siebie rejonach

37

I. W豉dzami okr璕u s:
1) Okr璕owy Zjazd Delegat闚,
2) Zarz康 Okr璕u - mi璠zy Zjazdami.
II. Organami okr璕u s :
1) Okr璕owa Komisja Rewizyjna,
2) Okr璕owy S康 Kole瞠雟ki

38

Okr璕owe Zjazdy Delegat闚 s:
1) Zwyczajne;
2) Nadzwyczajne.

39

W Okr璕owym Zje寮zie Delegat闚 uczestnicz:
1) z g這sem decyduj帷ym delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach k馧 wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarz康 Okr璕u;
2) z g這sem doradczym cz這nkowie w豉dz i organ闚 okr璕u, o ile nie zostali delegatami oraz osoby zaproszone.

40

1. Zarz康 Okr璕u zwo逝je, w terminach uzgodnionych z Zarz康em G堯wnym, Zwyczajne Okr璕owe Zjazdy Delegat闚 co 4 lata.
2. O terminie, miejscu i porz康ku dziennym Okr璕owego Zjazdu Delegat闚, Zarz康 Okr璕u zawiadamia delegat闚 i zarz康y k馧 na pi鄉ie co najmniej na 21 dni przed okr璕owym zjazdem delegat闚, za陰czaj帷 do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z dzia豉lno軼i oraz inne dokumenty i wnioski, b璠帷e tematem obrad okr璕owego Zjazdu.

41

Do kompetencji Okr璕owego Zjazdu Delegat闚 nale篡:
1) uchwalanie porz康ku i zatwierdzanie regulaminu obrad;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez w豉dze i organy okr璕u sprawozda oraz program闚 dzia豉nia;
3) rozpatrywanie wniosk闚 Zarz康u Okr璕u, Okr璕owej Komisji Rewizyjnej, Okr璕owego S康u Kole瞠雟kiego oraz innych, zg這szonych na Zje寮zie;
4) podejmowanie, na wniosek Okr璕owej Komisji Rewizyjnej, uchwa o absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u Okr璕u;
5) wyb鏎 delegat闚 i ich zast瘼c闚 na Krajowy Zjazd Delegat闚 wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarz康 G堯wny,
6) wyb鏎 prezesa Zarz康u Okr璕u, cz這nk闚 Zarz康u Okr璕u, Okr璕owej Komisji Rewizyjnej, Okr璕owego S康u Kole瞠雟kiego.

42

1. Zarz康 Okr璕u zwo逝je Nadzwyczajny Okr璕owy Zjazd Delegat闚 w terminie 3 miesi璚y od daty zg這szenia 膨dania lub wniosku :
1) na 膨danie Zarz康u G堯wnego;
2) na podstawie w豉snej uchwa造;
3) na wniosek Okr璕owej Komisji Rewizyjnej;
4) na wniosek 1/3 zarz康闚 k馧 danego okr璕u;
5) na wniosek 1/3 liczby delegat闚.
2. W razie niedotrzymania terminu, Nadzwyczajny Okr璕owy Zjazd Delegat闚 zwo逝je niezw這cznie Okr璕owa Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajny Okr璕owy Zjazd Delegat闚 podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, dla rozpatrzenia kt鏎ych zosta zwo豉ny.

43

Zarz康 Okr璕u sk豉da si z 21 do 31 cz這nk闚 wybranych przez Okr璕owy Zjazd Delegat闚.
Na pierwszym posiedzeniu Zarz康u, kt鏎e powinno odby si najp騧niej w 7 dni od dnia wybor闚, wybiera on spo鈔鏚 swych cz這nk闚 Prezydium, w sk豉d kt鏎ego wchodz:
- prezes wybrany przez Zjazd
oraz
- do czterech wiceprezes闚
- sekretarz
- skarbnik
- do pi璚iu cz這nk闚.

44

Zarz康 Okr璕u obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta.

45

Do zakresu dzia豉nia Zarz康u Okr璕u nale篡:
1) kierowanie prac okr璕u w okresie pomi璠zy zjazdami i reprezentowanie na zewn徠rz,
2) realizacja uchwal krajowego i okr璕owego zjazdu delegat闚 oraz Zarz康u G堯wnego,
3) zwo造wanie okr璕owego zjazdu delegat闚 i przedstawianie mu dokument闚, o kt鏎ych mowa w 40 ust.2,
4) uchwalanie ordynacji wyborczej,
5) realizowanie zalece pokontrolnych okr璕owej komisji rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych okr璕u
7) zatwierdzanie rocznych bud瞠t闚 okr璕闚;
8) uchwalanie sk豉dek okr璕owych na ochron i zagospodarowanie w鏚 i innych sk豉dek,
9) podejmowanie uchwa o terenie dzia豉nia k馧 i klub闚 w璠karskich oraz o ich tworzeniu lub likwidacji;
10) podejmowanie uchwa reguluj帷ych dzia豉lno嗆 okr璕u,
11) wyst瘼owanie o nadawanie odznak zwi您kowych oraz nadawanie okr璕owych odznak i wyr騜nie okoliczno軼iowych,
12) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada okr璕u,
13) zawieranie um闚 poci庵aj帷ych za sob zobowi您ania finansowe okr璕u do wysoko軼i posiadanych 鈔odk闚 w豉snych, w tym nabywanie nieruchomo軼i za 鈔odki w豉sne okr璕u i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej na w豉sny rachunek, a tak瞠 dzier瘸wienie nieruchomo軼i i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz Zwi您ku. Do zbywania nieruchomo軼i wymagana jest zgoda Zarz康u G堯wnego,
14) podejmowanie uchwa o powo造waniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przyst瘼owaniu do sp馧ek prawa handlowego, po wcze郾iejszym uzyskaniu zgody Zarz康u G堯wnego,
15) prowadzenie dzia豉lno軼i w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚 oraz tworzenie 這wisk specjalnych,
16) organizowanie w璠karskich imprez sportowych,
17) organizowanie pracy z m這dzie膨 w璠karsk i finansowanie tej dzia豉lno軼i,
18) prowadzenie dzia豉lno軼i szkoleniowej,
19) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad dzia豉lno軼i jednostek organizacyjnych okr璕u,
20) prowadzenie obs逝gi finansowo-ksi璕owej k馧,
21) kierowanie dzia豉lno軼i gospodarcza oraz wykonywanie praw wsp鏊nika i akcjonariusza w sp馧kach prawa handlowego,
22) administrowanie nieruchomo軼iami Zwi您ku, b璠帷ymi w zarz康zie i u篡tkowaniu okr璕u,
23) wsp馧praca z o鈔odkami naukowo-badawczymi, prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej na potrzeby okr璕u oraz wsp馧dzia豉nie z innymi organizacjami w璠karskimi,
24) zawieranie um闚 o wsp馧pracy z zagranicznymi organizacjami w璠karskimi,
25) powo造wanie i odwo造wanie dyrektora biura i g堯wnego ksi璕owego, rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika prasowego oraz redaktor闚 naczelnych wydawnictw okr璕owych, kierownik闚 jednostek gospodarczych, okr璕owych stra篡 rybackich,
26) udzielanie pe軟omocnictw do sk豉dania o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych okr璕u oraz do czynno軼i bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez zarz康 os鏏,
27) podejmowanie uchwa w sprawie porozumie mi璠zyokr璕owych dotycz帷ych dost瘼u do w鏚, gospodarki rybacko-w璠karskiej, sportu i turystyki,
28) organizowanie rejonowej wsp馧pracy k馧,
29) zatwierdzanie sk豉d闚 komisji egzaminacyjnych na kart w璠karsk.

46

1. Prezydium Zarz康u Okr璕u kieruje ca這kszta速em zagadnie i spraw podlegaj帷ych kompetencji Zarz康u Okr璕u z tym, 瞠 uchwa造 podj皻e przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w 45, pkt. 3 do 15, wymagaj zatwierdzenia na najbli窺zym posiedzeniu Zarz康u Okr璕u.
2. Prezydium Zarz康u Okr璕u obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.
3. W okresie miedzy posiedzeniami Prezydium Zarz康u Okr璕u, okr璕 reprezentuje i kieruje jego dzia豉lno軼i prezes lub wyznaczony cz這nek Prezydium Zarz康u Okr璕u.

47

1. Okr璕owa Komisja Rewizyjna sk豉da si z 5 do 7 cz這nk闚 wybieranych przez Okr璕owy Zjazd Delegat闚.
2. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie:
- przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.

48

1. Do zakresu dzia豉nia Okr璕owej Komisji Rewizyjnej nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i okr璕u,
2) wyst瘼owanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarz康u Okr璕u,
3) nadzorowanie dzia豉lno軼i Komisji Rewizyjnych K馧;
4) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na Okr璕owym Zje寮zie Delegat闚 i wyst瘼owanie z wnioskiem o absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u Okr璕u.
2. Okr璕owa Komisja Rewizyjna mo瞠 kontrolowa wybrane zagadnienia dzia豉lno軼i okr璕u w ka盥ym czasie, jednak nie rzadziej ni raz w roku.
3. Przedstawiciel Komisji ma prawo do uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach organizowanych przez w豉dze okr璕owe i w豉dze k馧.
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja mo瞠 realizowa swoje zadania przy pomocy etatowych rewident闚 lub zatrudnianych w tym celu bieg造ch rewident闚 i innych ekspert闚.

49

Okr璕owy S康 Kole瞠雟ki sk豉da si z 9 do 11 cz這nk闚, wybieranych przez Okr璕owy Zjazd Delegat闚. Wybieraj oni ze swego grona przewodnicz帷ego, jego zast瘼c i sekretarza.
Okr璕owy S康 Kole瞠雟ki sk豉da sprawozdanie z ca這kszta速u swej dzia豉lno軼i na Okr璕owym Zje寮zie Delegat闚.

50

1. Okr璕owy S康 Kole瞠雟ki rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko cz這nkom w豉dz i organ闚 k馧 oraz jest instancj odwo豉wcz od orzecze s康闚 kole瞠雟kich k馧.
2. Okr璕owy S康 Kole瞠雟ki orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚, wyznaczonych przez przewodnicz帷ego s康u.
3. Cz這nkowie Okr璕owego S康u Kole瞠雟kiego mog by powo造wani do sk豉du orzekaj帷ego G堯wnego Sadu Kole瞠雟kiego.

ROZDZIA VI
KOx ZWI╴KU

51

1. Podstawow jednostk organizacyjn Zwi您ku jest ko這 powo造wane na podstawie uchwa造 Zarz康u Okr璕u, okre郵aj帷ej teren dzia豉nia, minimaln liczebno嗆 cz這nk闚 i zakres u篡tkowanych w鏚.
2. Ko豉 mog tworzy sekcje i kluby, b璠帷e ich kom鏎kami organizacyjnymi.

52

I. W豉dzami ko豉 s:
1) walne zgromadzenie ko豉,
2) zarz康 ko豉 - mi璠zy walnymi zgromadzeniami.
II. Organami ko豉 s:
1) komisja rewizyjna,
2) s康 kole瞠雟ki,
III. Walne zgromadzenia cz這nk闚 k馧 s :
1) sprawozdawcze,
2) sprawozdawczo wyborcze,
3) nadzwyczajne.
IV. Walne zgromadzenia sprawozdawcze ko豉 odbywaj si corocznie, a zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarz康em okr璕u.
V. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, zarz康 ko豉 powiadamia cz這nk闚 l delegat闚 z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.
VI. Zarz康 ko豉 zwo逝je nadzwyczajne walne zgromadzenie:
1) na 膨danie zarz康u okr璕u,
2) na podstawie w豉snej uchwa造,
3) na wniosek okr璕owej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej ko豉,
4) na wniosek 1/3 cz這nk闚 lub delegat闚 ko豉.
VII. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, do rozpatrzenia kt鏎ych zosta這 zwo豉ne.
VIII. Walne zgromadzenia ko豉 s w豉dne do podejmowania uchwa w terminie pierwszym, przy obecno軼i powy瞠j 1 /2 uprawnionych do g這sowania, lub w drugim terminie, bez wzgl璠u na liczb uczestnik闚 zgromadzenia.
IX. W ko豉ch posiadaj帷ych sekcje w walnym zgromadzeniu bior udzia delegaci wybrani na zebraniach sekcji, wed逝g ordynacji wyborczej ustalonej przez zarz康 ko豉. Cz這nek ko豉 mo瞠 nale瞠 tylko do jednej sekcji.

53

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kola nale篡:
1) rozpatrywanie sprawozda i wniosk闚 Zarz康u Ko豉, Komisji Rewizyjnej oraz S康u Kole瞠雟kiego.
2) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwa造 o absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u.
3) wyb鏎 prezesa Zarz康u, cz這nk闚 Zarz康u Ko豉, Komisji Rewizyjnej oraz S康u Kole瞠雟kiego.
4) wyb鏎 delegat闚 i ich zast瘼c闚 na Okr璕owy Zjazd Delegat闚 wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarz康 okr璕u.
5) uchwalanie planu dzia豉nia oraz bud瞠tu Ko豉 na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza bud瞠towego przez Zarz康 Okr璕u.
6) nak豉danie na cz這nk闚, w drodze stosownej uchwa造, obowi您ku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za t prac.

54

1. Zarz康 Ko豉 tworzy 5 do 15 cz這nk闚 wraz z Jego prezesem, wybranych przez Walne Zgromadzenie Ko豉, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarz康 Okr璕u.
2. Na pierwszym posiedzeniu, kt鏎e powinno si odby najp騧niej w ci庵u 7 dni od dnia wybor闚, cz這nkowie Zarz康u wybieraj spo鈔鏚 siebie na wniosek prezesa:
1) wiceprezes闚;
2) sekretarza;
3) skarbnika;
4) gospodarza ko豉
3. Zarz康 Ko豉 odbywa posiedzenia w miar potrzeby, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.
4. W okresie mi璠zy posiedzeniami zarz康u, prac ko豉 kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez niego cz這nek zarz康u.
55

Do zakresu dzia豉nia i kompetencji Zarz康u Ko豉 nale篡: 1) kierowanie prac ko豉 w okresie pomi璠zy walnymi zgromadzeniami, 2) realizacja uchwa w豉dz Zwi您ku i walnego zgromadzenia ko豉, 3) zwo造wanie walnego zgromadzenia ko豉,
4) realizacja zalece okr璕owej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej ko豉,
5) uchwalanie planu pracy i preliminarza bud瞠towego ko豉,
6) przyjmowanie cz這nk闚 i prowadzenie ich ewidencji oraz, w uzasadnionych przypadkach, skre郵anie z listy cz這nk闚,
7) podejmowanie uchwa o terenie dzia豉lno軼i sekcji i k馧 podejmowanie uchwa o terenie dzia豉lno軼i sekcji i klub闚 w璠karskich, na podstawie ramowego regulaminu Zarz康u G堯wnego o ich tworzeniu lub likwidacji,
8) uchwalanie regulamin闚 reguluj帷ych dzia豉lno嗆 ko豉,
9) wyst瘼owanie o nadawanie odznak zwi您kowych oraz nadawanie odznak i wyr騜nie okoliczno軼iowych ko豉,
10) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada ko豉,
11) organizowanie w璠karskiej dzia豉lno軼i sportowej i rekreacyjnej,
12) organizowanie pracy z m這dzie膨 i finansowanie tej dzia豉lno軼i,
13) prowadzenie dzia豉lno軼i w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚 na swoim terenie dzia豉nia,
14) administrowanie powierzonym na podstawie pe軟omocnictwa zarz康u okr璕u maj徠kiem, w tym zaci庵anie zobowi您a, zawieranie um闚 do wysoko軼i 鈔odk闚 zatwierdzonych w bud瞠cie ko豉,
15) szkolenie cz這nk闚 w zakresie znajomo軼i statutu, etyki w璠karskiej, regulaminu amatorskiego po這wu ryb, zasad i techniki w璠kowania, popularyzacja wiedzy o ochronie w鏚 i gospodarce rybackiej,
16) wnioskowanie o powo豉nie komisji do przeprowadzania egzamin闚 na kart w璠karsk.

56

Komisja Rewizyjna Ko豉 sk豉da si z 3 do 7 cz這nk闚 wybranych przez Walne Zgromadzenie Ko豉, kt鏎zy wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.

57

1. Do zakresu dzia豉nia Komisji Rewizyjnej Ko豉 nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i ko豉;
2) wyst瘼owanie z wnioskami pokontrolnymi do zarz康u Ko豉;
3) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na Walnym Zgromadzeniu Ko豉 i wyst瘼owanie z wnioskiem o absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego Zarz康u Ko豉.
4) Komisja Rewizyjna Ko豉 mo瞠 kontrolowa dzia豉lno嗆 Ko豉 w ka盥ym czasie nie rzadziej ni raz do roku,
5) Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Ko豉 ma prawo do uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach Zarz康u Ko豉.

58

1. S康 Kole瞠雟ki Ko豉 sk豉da si z 3 do 11 cz這nk闚 wybranych przez Walne Zgromadzenie Ko豉, kt鏎zy wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, jego zast瘼c i sekretarza.
2. S康 Kole瞠雟ki Ko豉 sk豉da sprawozdanie z ca這kszta速u dzia豉lno軼i na Walnym Zgromadzeniu Ko豉

59

S康 Kole瞠雟ki Ko豉 orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚, z kt鏎ych jeden wyznaczony przez przewodnicz帷ego s康u, z kt鏎ych jeden wyznaczony przez przewodnicz帷ego s康u, jest przewodnicz帷ym zespo逝.

60

S康 Kole瞠雟ki Ko豉, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko cz這nkom ko豉, z wyj徠kiem spraw cz這nk闚, kt鏎zy pe軟i funkcje we w豉dzach i organach Ko豉 lub w豉dzach i organach wy窺zych szczebli.

61

Na podstawie porozumie dwu lub wi璚ej k馧 mo瞠 by utworzony wsp鏊ny dla tych k馧 S康 Kole瞠雟ki.

ROZDZIA VII
MAJ﹗EK FUNDUSZE ZWI╴KU

62

1.Maj徠ek Zwi您ku stanowi: warto軼i niematerialne i prawne, trwa造 maj徠ek rzeczowy i finansowy, zapasy, 鈔odki pieni篹ne oraz nale積o軼i i rozliczenia mi璠zyokresowe.
2.Zwi您ek jest podmiotem praw i obowi您k闚 cywilnoprawnych, kt鏎e dotycz maj徠ku nie nale膨cego do okr璕闚.
3.Prawo do maj徠ku ruchomego, kt鏎y pozostawa w posiadaniu okr璕u przed uzyskaniem osobowo軼i prawnej nale篡 do okr璕u.
4.Na wniosek Zarz康u Okr璕u, Zarz康 G堯wny mo瞠 przenie嗆 na okr璕 w豉sno嗆 lub inne prawa do nieruchomo軼i znajduj帷ej si na terenie dzia豉nia okr璕u, je郵i przemawia za tym wa積y interes okr璕u, nie stoi to w sprzeczno軼i z interesami innych okr璕闚, a tak瞠 jest uzasadnione interesem gospodarczym i wzgl璠ami organizacyjnymi Zwi您ku.
5. Prawa maj徠kowe nabyte przez okr璕 nale膨 do okr璕u.
6. Zbycie praw do nieruchomo軼i przez okr璕 wymaga uprzedniej zgody Zarz康u G堯wnego. 7. Tworzenie i przyst瘼owanie do sp馧ek prawa handlowego przez okr璕 wymaga zgody Zarz康u G堯wnego.
8. Fundusze Zwi您ku sk豉daj si z:
1) wpisowego i sk豉dek cz這nkowskich,
2) dotacji, subwencji i darowizn,
3) innych dochod闚 z dzia豉lno軼i Zwi您ku, kt鏎e stanowi w ca這軼i przychody statutowe.
9. Jednostki organizacyjne Zwi您ku posiadaj帷e osobowo嗆 prawn mog tworzy fundusze rezerwowe.

63

1. Gospodarka maj徠kiem i funduszami Zwi您ku prowadzona jest na podstawie bud瞠tu, bilansuj帷ego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.
2. Zasady ewidencji maj徠ku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowo軼i oraz ewidencji maj徠ku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowo軼i oraz zak豉dowy plan kont.
3. Rok bud瞠towy Zwi您ku trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

64

1. Dla wa積o軼i o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych oraz dla udzielania pe軟omocnictw wymagane s dwa podpisy cz這nk闚 Zarz康u G堯wnego, upowa積ionych do reprezentowania Zwi您ku.
2. W odniesieniu do okr璕u postanowienia ust. 1 stosuje si odpowiednio.

65

1. W przypadku likwidacji okr璕u o przeznaczeniu jego maj徠ku decyduje Zarz康 G堯wny.
2. W przypadku likwidacji ko豉 o maj徠ku decyduje Zarz康 Okr璕u.

ROZDZIA VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWI╴ANIE ZWI╴KU

66

1. Zmian Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegat闚 wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 w obecno軼i co najmniej 1/2 delegat闚.
2. W przypadku zg這szenia wniosku o zmian Statutu przez co najmniej 1/3 zarz康闚 okr璕闚 w terminie na trzy miesi帷e przed Krajowym Zjazdem Delegat闚, Zarz康 G堯wny zobowi您any jest przed這篡 ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegat闚 do rozpatrzenia.
3. Wniosek o zmian Statutu nie mo瞠 by zg這szony w trybie wniosku nag貫go.

67

Rozwi您anie si Zwi您ku wymaga uchwa造 Krajowego Zjazdu Delegat闚 podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 2/3 delegat闚.

68

W razie rozwi您ania si Zwi您ku Jego maj徠ek zostanie przekazany na cele okre郵one przez Krajowy Zjazd Delegat闚, uchwa陰 podj皻 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.