Zasady Powo造wania Kadry Narodowej.


II. 3. W犵KARSKIE KADRY
Kadr narodow w w璠karstwie stanowi grupa najlepszych zawodnik闚.
W sk豉d kadry wchodz cz這nkowie PZW, posiadaj帷y odpowiedni zas鏏 wiedzy w璠karskiej oraz wyszkolenia sportowego a tak瞠 reprezentuj帷y wysoki poziom moralny i etyki w璠karskiej.
I. KARTA PRAW I OBOWI╴K紟 CZΜNKA KADRY NARODOWEJ I
REPREZENTACJI POLSKI.

1
1. Cz這nkiem kadry narodowej jest zawodnik, kt鏎y zosta powo豉ny do sk豉du kadry narodowej w okre郵onej dyscyplinie w璠karskiej przez Polski Zwi您ek W璠karski i zatwierdzony przez Ministra Sportu.
2. Zawodnik posiada status cz這nka kadry narodowej od dnia powo豉nia do dnia odwo豉nia lub skre郵enia z listy cz這nk闚 kadry narodowej.
3. Cz這nkowie kadry narodowej bezpo鈔ednio po powo豉niu:
1) sk豉daj pisemne zobowi您anie do przestrzegania obowi您k闚 wymienionych w 3,
2) podpisuj „Kart Praw i Obowi您k闚”.
2
1. Reprezentantem Polski w okre郵onej dyscyplinie w璠karskiej jest zawodnik zaliczony do kadry
narodowej, kt鏎y zosta powo豉ny do sk豉du reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy lub
mistrzostwa 鈍iata i zosta zaakceptowany przez Ministra Sportu.
2. Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w okresie od dnia powo豉nia do sk豉du
reprezentacji Polski do dnia zako鎍zenia zawod闚.
3
1. Cz這nek kadry narodowej i reprezentant Polski jest zobowi您any do godnego reprezentowania kraju i zwi您ku oraz do powstrzymywania si od wszelkich dzia豉, kt鏎e mog造by przynie嗆 szkod krajowi i Polskiemu Zwi您kowi W璠karskiemu.
2. Cz這nek kadry narodowej i reprezentant Polski jest obowi您any w szczeg鏊no軼i do:
1) realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez Polski Zwi您ek W璠karski,
2) uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach kadry narodowej,
3) uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia Polskiego Zwi您ku
W璠karskiego na ka盥 zmian miejsca startu w stosunku do planu,
4) udzia逝 we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczeg鏊no軼i w mistrzostwach
Europy, 鈍iata,
5) przestrzegania postanowie regulamin闚 sportowych i uchwa Zwi您ku oraz dyspozycji
kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji,
6) przestrzegania postanowie organizatora zawod闚,
7) poddawania si badaniom lekarskim,
8) przestrzegania zakazu za篡wania 鈔odk闚 dopingowych i narkotycznych,
9) przestrzegania zakazu za篡wania jakichkolwiek lekarstw i od篡wek bez wcze郾iejszej zgody lekarza reprezentacji,
10) U篡wania przekazanego przez Zwi您ek sprz皻u i stroju reprezentanta Polski oraz dba這軼i o ten str鎩 i sprz皻,
11) przestrzegania zakazu umieszczania we w豉snym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znak闚 i napis闚 na stroju i sprz璚ie, o kt鏎ym mowa w pkt. 10,
12) przestrzegania sportowego trybu 篡cia,
13) rozwi您ywania powsta造ch problem闚 w drodze bezpo鈔ednich negocjacji z kierownictwem reprezentacji lub Zwi您ku,
14) przestrzegania zakazu wypowiadania si wobec os鏏 trzecich na temat stosunk闚
wewn皻rznych w Zwi您ku, jego organizacji i zasob闚 finansowych.
4
1. Wprowadza si „Kart praw i obowi您k闚 marketingowych cz這nka kadry narodowej”.
2. Trener kadry narodowej zobowi您any jest do zaznajomienia wszystkich cz這nk闚 kadry
narodowej z postanowieniami „Karty”.
3. Cz這nkowie kadry narodowej zobowi您ani s do jej podpisania.
5
1. Cz這nek kadry narodowej i reprezentant Polski ma prawo do:
1) uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie z
zatwierdzonym przez Zwi您ek indywidualnym programem szkolenia,
2) opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowa centralnych,
3) wyposa瞠nia w str鎩 i sprz皻 reprezentanta Polski zgodnie z obowi您uj帷ymi w Zwi您ku
normami zu篡cia.
6
1. Cz這nkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski ponosz odpowiedzialno嗆 dyscyplinarn za niewykonanie obowi您k闚 okre郵onych w 3 i 4 Karty praw i obowi您k闚 cz這nk闚 kadry narodowej i reprezentanta Polski, 陰cznie ze skre郵eniem ze sk豉du kadry narodowej.
O w i a d c z e n i e
Ja, ...................................................................................., w zwi您ku z powo豉niem mnie
(imi i nazwisko)
przez Polski Zwi您ek W璠karski do kadry narodowej, zobowi您uj si do przestrzegania postanowie
niniejszej Karty.
................................................. ………...........................................
(miejscowo嗆 i data) (podpis cz這nka kadry narodowej)
2. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ.
2.1. Kadr narodow na dany rok GKS mo瞠 powo豉 w poszczeg鏊nych dyscyplinach i
kategoriach:
- sp豉wikowej (senior闚 , kobiet, m這dzie篡, junior闚 i kadet闚),
- spinningowej (senior闚 i junior闚),
- muchowej (senior闚 i junior闚),
- rzutowej (senior闚, kobiet, juniorek i junior闚),
- morskiej,
- podlodowej.
Warunkiem powo豉nia kadry jest uczestnictwo w Mistrzostwach 鈍iata i Europy.
2.2. Kadra narodowa w dyscyplinach i kategoriach jest powo造wana przez G堯wny Kapitanat
Sportowy na okres 1 roku z klasyfikacji dwuletniej jako suma wynik闚 uzyskanych przez
zawodnika w ostatnich dw鏂h latach start闚 w „Grand Prix Polski” (w dyscyplinie podlodowej z czterech ostatnich rozegranych zawod闚).

2.3. Imienne sk豉dy kadry narodowej proponuj trenerzy kadry odpowiednich dyscyplin
w璠karskich i kategorii, na podstawie sparametryzowanych wynik闚 indywidualnych
osi庵ni皻ych przez zawodnik闚 w imprezach sportowych, wg kryteri闚 okre郵onych w
niniejszych „Zasadach”.
2.4. W sk豉d kadry narodowej w dyscyplinach i kategoriach obligatoryjnie zostaj powo豉ni aktualni
"Indywidualni Mistrzowie Polski". W dyscyplinie rzutowej powy窺ze dotyczy zwyci瞛c闚
wieloboj闚.
2.5. Ustala si nast瘼uj帷e liczby cz這nk闚 kadry narodowej:
a) dyscyplina sp豉wikowa:
m篹czy幡i (seniorzy) do 12 os鏏
kobiety do 12 os鏏
m這dzie do 23 lat do 12 os鏏
juniorzy do 18 lat do 12 os鏏
kadeci do 12 os鏏
b) dyscyplina spinningowa:
seniorzy do 12 os鏏
c) dyscyplina muchowa:
seniorzy do 12 os鏏
juniorzy do 12 os鏏
d) dyscyplina rzutowa:
seniorzy:
m篹czy幡i do 10 os鏏
kobiety do 6 os鏏
juniorzy:
ch這pcy do 8 os鏏
dziewcz皻a do 6 os鏏
e) dyscyplina morska:
seniorzy: do 10 os鏏.
f) dyscyplina podlodowa
seniorzy do 11 os鏏
2.6. Cz這nek kadry narodowej mo瞠 w ka盥ym czasie zrezygnowa z cz這nkostwa na w豉sna pro軸.
2.7. Sk豉d kadry narodowej mo瞠 by uzupe軟iony lub rozszerzony w trakcie sezonu start闚 w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera za, akceptacj GKS.
2.8. GKS corocznie przed sezonem okre郵a i podaje do publicznej wiadomo軼i imprezy sportowe typowane do cyklu zawod闚 Grand Prix, zgodnie z Terminarzem Imprez Sportowych Mi璠zynarodowych i Krajowych, oraz liczb wynik闚 branych pod uwag w rocznej klasyfikacji og鏊nej.
2.9. GKS podaje do publicznej wiadomo軼i wyniki prowadzonych klasyfikacji.
2.10. W mistrzostwach 鈍iata i Europy oraz innych zawodach mi璠zynarodowych bierze udzia reprezentacja Polski typowana z zawodnik闚 kadry narodowej, decyduje GKS na wniosek trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW i Minister Sportu.
2.11. Programem przygotowa do Mistrzostw 鈍iata i Europy oraz udzia逝 w innych zawodach mi璠zynarodowych obj皻a jest wy陰cznie reprezentacja Polski.
3. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE
SPxWIKOWYM.

KADRA NARODOWA M篹czyzn (SENIOR紟):
3.1. Do kadry narodowej zostaj powo豉ni zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej obliczonej za ostatnie dwa lata
- 2 zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
Poza limitem liczbowym, do kadry narodowej m篹czyzn mog zosta powo豉ni wyr騜niaj帷y
si cz這nkowie kadry narodowej m這dzie篡, kt鏎zy w roku poprzedzaj帷ym powo豉nie
uko鎍zyli 23 lata. Okres powo豉nia i zasady ustala GKS.
3.2. Klasyfikacja og鏊na krajowa obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sum punkt闚
okre郵onej przez GKS liczby najlepszych wynik闚 zawodnika uzyskanych w sektorach tur
og鏊nopolskich zawod闚 z cyklu Grand Prix i mistrzostw Polski.
W dyscyplinie sp豉wikowej brane s pod uwag wszystkie miejsca zawodnik闚 w podsektorze lub sektorze ka盥ej tury danej kategorii. Zawodnik otrzymuje ilo嗆 punkt闚 zgodn z zaj皻ym miejscem. W przypadku uzyskania r闚nej ilo軼i punkt闚 za zaj皻e miejsca, wy窺ze miejsce zajmuje zawodnik kt鏎y uzyska najwi瘯sz sum punkt闚 za z這wione ryby. Je郵i to por闚nanie nie daje rozstrzygni璚ia, zawodnikom przyznaje si miejsce ex aequo.
Zawodnikowi nie startuj帷emu przypisuje si ilo嗆 punkt闚 r闚n ilo軼i zawodnik闚 w
najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
KADRA NARODOWA KOBIET
3.3. Do kadry narodowej zostaj powo豉ne zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualna Indywidualna Mistrzyni Polski,
- do 9 kolejnych zawodniczek z klasyfikacji og鏊nej krajowej, obliczonej za ostatnie dwa lata,- dwie zawodniczki typowane przez trenera kadry.
Klasyfikacja og鏊na obliczana jest analogicznie jak w punkcie 3.2.
3.4. KADRA NARODOWA M這dzie篡
W sk豉d kadry narodowej m這dzie篡 mog zosta powo豉ni zawodnicy, kt鏎zy w roku
poprzedzaj帷ym powo豉nie nie uko鎍zyli 22 23 lat, zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- - aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczy limitu wieku,
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej za ostatnie dwa lata,- dw鏂h zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
Klasyfikacja og鏊na obliczana jest analogicznie jak w punkcie 3.2.
3.5. KADRA NARODOWA JUNIOR紟
W sk豉d kadry narodowej junior闚 mog zosta powo豉ni zawodnicy (dziewcz皻a i ch這pcy),
kt鏎zy w roku poprzedzaj帷ym powo豉nie nie uko鎍zyli 18 lat, zgodnie z okre郵onym limitem
ilo軼iowym :
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczy limitu wieku,
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej obliczonej za ostatnie dwa lata,- dw鏂h zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
Klasyfikacja og鏊na obliczana jest analogicznie jak w punkcie 3.2.
3.7. KADRA NARODOWA KADET紟
W sk豉d kadry narodowej kadet闚 mog zosta powo豉ni zawodnicy, kt鏎zy w roku
poprzedzaj帷ym powo豉nie nie uko鎍zyli 14 lat, zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski, o ile nie przekroczy limitu wieku,
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej za ostatnie dwa lata,- dw鏂h zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
Klasyfikacja og鏊na obliczana jest analogicznie jak w punkcie 3.2.
3.11. Przy powo造waniu do kadry obowi您uje dwuletni okres obliczania klasyfikacji og鏊nej.
4. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE
SPINNINGOWYM

4.1. Do kadry narodowej zostaj powo豉ni zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski,
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej obliczonej za ostatnie dwa lata,- dw鏂h zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
4.2. Klasyfikacja og鏊na obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sum punkt闚 okre郵onej przez GKS liczby najlepszych wynik闚 zawodnika uzyskanych w sektorach tur og鏊nopolskich zawod闚 z cyklu Grand Prix i mistrzostw Polski.
W dyscyplinie spinningowej brane s pod uwag wszystkie miejsca zawodnik闚 w sektorze
ka盥ej tury. Zawodnik otrzymuje ilo嗆 punkt闚 zgodn z zaj皻ym miejscem. W przypadku
uzyskania r闚nej ilo軼i punkt闚 za zaj皻e miejsca, wy窺ze miejsce zajmuje zawodnik kt鏎y
uzyska wi瘯sz sum punkt闚 za z這wione ryby. Je郵i to por闚nanie nie daje rozstrzygni璚ia, zawodnikom przyznaje si miejsce ex aequo.
Zawodnikowi nie startuj帷emu przypisuje si ilo嗆 punkt闚 r闚n ilo軼i zawodnik闚 w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
5 ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE
MUCHOWYM

5.1. W sk豉d kadry narodowej senior闚 i junior闚 zostaj powo豉ni zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski,
- do 9 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej obliczonej za poprzedni rok,
ostatnie dwa lata,
- dw鏂h zawodnik闚 typowanych przez trenera kadry.
5.2 Klasyfikacja og鏊na senior闚 obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sum punkt闚
okre郵onej przez GKS liczby najlepszych wynik闚 zawodnika uzyskanych w sektorach tur
og鏊nopolskich zawod闚 z cyklu Grand Prix i Mistrzostw Polski. W dyscyplinie muchowej
brane s pod uwag wszystkie miejsca zawodnik闚 w sektorze ka盥ej tury danej kategorii.
Zawodnik otrzymuje ilo嗆 punkt闚 zgodn z zaj皻ym miejscem. W przypadku uzyskania r闚nej ilo軼i punkt闚 za zaj皻e miejsca, wy窺ze miejsce zajmuje zawodnik, kt鏎y uzyska wi瘯sz sum punkt闚 za z這wione ryby. Je郵i to por闚nanie nie daje rozstrzygni璚ia, zawodnikom przyznaje si miejsce ex aequo. Zawodnikowi nie startuj帷emu przypisuje si ilo嗆 punkt闚 r闚n ilo軼i zawodnik闚 w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
5.3. Klasyfikacja og鏊na junior闚 obliczana jest analogicznie jak w punkcie 5.2.
6. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE
RZUTOWYM

Sk豉d kadry narodowej zostaje ustalony na podstawie wynik闚 z wszystkich zawod闚,
indywidualnych i dru篡nowych mistrzostw Polski z roku poprzedzaj帷ego rok powo豉nia,
obliczonych przy pomocy punktacji "Rzutowego Pucharu Polski".
Do kadry narodowej mo瞠 by powo豉ny zawodnik wytypowany przez trenera kadry.
7. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE MORSKIM.
7.1. W sk豉d kadry narodowej zostaj powo豉ni zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- aktualny Indywidualny Mistrz Polski,
- do 10 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej obliczonej za poprzedni rok,
7.2. W mistrzostwach Polski jako podstaw kwalifikacji pod uwag s brane miejsca zawodnik闚 ka盥ej tury do 25 miejsca w陰cznie. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 25 punkt闚, za 25-te miejsce jeden punkt. Za dalsze miejsca otrzymuje si zero punkt闚.
8. ZASADY POWOΧWANIA KADRY NARODOWEJ W W犵KARSTWIE
PODLODOWYM

8.1. W sk豉d kadry narodowej zostaj powo豉ni zgodnie z okre郵onym limitem ilo軼iowym:
- do 10 kolejnych zawodnik闚 z klasyfikacji og鏊nej krajowej obliczonej z czterech ostatnich
rozegranych zawod闚,
- 2 zawodnik闚 typowany przez trenera kadry.
8.2. Klasyfikacja og鏊na obliczana jest w cyklu rocznym w okresie zimowym grudzie/marzec.
Obejmuje sum punkt闚 okre郵onej przez GKS liczby najlepszych wynik闚 zawodnika
uzyskanych w sektorach tur og鏊nopolskich zawod闚 z cyklu Grand Prix.
W dyscyplinie podlodowej brane s pod uwag wszystkie miejsca zawodnik闚 w sektorze
ka盥ej tury danej kategorii. Zawodnik otrzymuje ilo嗆 punkt闚 zgodn z zaj皻ym miejscem. W przypadku uzyskania r闚nej ilo軼i punkt闚 za zaj皻e miejsca, wy窺ze miejsce zajmuje
zawodnik kt鏎y uzyska najwi瘯sz sum punkt闚 za z這wione ryby. Je郵i to por闚nanie nie
daje rozstrzygni璚ia, zawodnikom przyznaje si miejsce ex aequo.
Zawodnikowi nie
startuj帷emu przypisuje si ilo嗆 punkt闚 r闚n ilo軼i zawodnik闚 w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.
Kadr Narodow wy豉nia si na okres jednego roku od 01 maja do 30 kwietnia roku nast瘼nego.
9. Wyposa瞠nie KADRY NARODOWEJ.
9.1. W celu osi庵ni璚ia jak najlepszych wynik闚 sportowych Zarz康 G堯wny PZW zapewnia, w miar istniej帷ych mo磧iwo軼i, wyposa瞠nie kadry narodowej w wysokiej klasy sprz皻 wyczynowy oraz wyposa瞠nie osobiste.
9.2. Wykaz sprz皻u, wyposa瞠nia osobistego oraz listy przydzia堯w opracowuje GKS na wniosek trener闚.
9.3. Osoby, kt鏎e zosta造 skre郵one ze sk豉du kadry narodowej lub nie zosta造 do niej powo豉ne na nast瘼ny rok, s zobowi您ane do rozliczenia si z przekazanego sprz皻u w terminie i na zasadach jednoznacznie okre郵onych w „Karcie praw i obowi您k闚”. Wszystkie dzia豉nia z tym zwi您ane spoczywaj na Biurze ZG PZW.
Prezydium ZG PZW mo瞠 zwolni wieloletniego zas逝穎nego reprezentanta kraju od
obowi您ku zwrotu wypo篡czonego sprz皻u.
10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA "MEDALU ZA WYBITNE OSI:NI犴IA W
SPORCIE W犵KARSKIM"

10.1. „Medal za wybitne osi庵ni璚ia w sporcie w璠karskim” zwany dalej medalem jest zaszczytnym wyr騜nieniem nadawanym jednorazowo cz這nkom Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, kt鏎zy postaw i wynikami sportowymi dokumentuj wysoki poziom etyki i umiej皻no軼i w dyscyplinach w璠karskich.
10.1.1. Medal jest przyznawany zawodnikowi, kt鏎y spe軟ia jeden z nast瘼uj帷ych warunk闚:
a) przez okres co najmniej trzech lat by cz這nkiem kadry narodowej, zdobywaj帷 w tym czasie tytu mistrza Polski indywidualnie lub w dru篡nie.
b) uczestniczy w mistrzostwach 鈍iata lub Europy zajmuj帷 indywidualnie lub zespo這wo
miejsce od I do VI,
c) dwukrotnie w r騜nych latach zdoby tytu indywidualnego mistrza Polski lub dru篡nowego
Mistrza Polski.
10.2. Medal nadawany jest uchwa陰 Prezydium Zarz康u G堯wnego PZW na wniosek G堯wnego Kapitanatu Sportowego. Wniosek powinien zawiera informacj o spe軟ieniu warunk闚, o kt鏎ych mowa w punkcie 9.2. oraz imi i nazwisko, dat urodzenia, adres zawodnika i nazw okr璕u PZW.
10.3. Zawodnik odznaczony medalem mo瞠 by pozbawiony posiadanego odznaczenia przez
Prezydium Zarz康u G堯wnego PZW,
- na wniosek GKS, za przewinienia dyskwalifikuj帷ego go jako sportowca,
- w wyniku wykluczenia go z szereg闚 PZW przez s康 kole瞠雟ki Zwi您ku.
10.4. Prowadzenie ewidencji przyznawanych, medali powierza si Zespo這wi Sportu, i M這dzie篡 biura Zarz康u G堯wnego PZW.